ALGEMENE VOORWAARDEN:


Algemeen

Smartphonemaken is een onafhankelijke reparateur van apparatuur (vooral telefoons en tablets) en maakt geen onderdeel uit van en is niet gelieerd aan een producent van telefoons of een aanbieder van telefoonabonnementen.

De reparaties worden door Smartphonemaken uitgevoerd met vervangende functionele onderdelen die geschikt zijn voor het desbetreffende toestel, over het algemeen niet van het merk van het toestel maar van een alternatief merk.

Het kan zijn dat bepaalde functies na het herstel of de vervanging van scherm of onderdelen niet meer functioneren. Tenzij het essentiële functies betreft die noodzakelijk zijn voor het functioneren van uw apparaat, leidt dit niet tot aansprakelijkheid van Smartphonemaken. Het niet meer functioneren van bijvoorbeeld de TouchID of face ID is geen essentiële functie en de correcte werking daarvan kan in geval van een reparatie niet worden gegarandeerd.

Smartphonemaken zal de reparatie waarvoor de klant opdracht geeft naar beste kunnen uitvoeren.

Indien de klant een beroep wil doen op enige vergoeding van zijn verzekering, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen. Voor in dat kader eventueel aanvullend uit te voeren werkzaamheden door Smartphonemaken kunnen kosten in rekening gebracht worden bij de klant.


Medewerking klant

De Klant is uitdrukkelijk geadviseerd om voorafgaand aan de afgifte van zijn telefoon een back-up te maken van alle op de telefoon aanwezige data/gegevens. Verlies van data/gegevens zal nimmer tot aansprakelijkheid van Smartphonemaken leiden.

De klant zal Smartphonemaken steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

Indien de gegevens waarover Smartphonemaken voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Smartphonemaken ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Smartphonemaken, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De klant is verplicht om alle gebreken aan zijn apparatuur (ook indien hij die niet wenst te laten repareren) te melden. Die informatie kan namelijk relevant zijn voor de uit te voeren reparatie. Smartphonemaken kan besluiten een reparatie niet uit te voeren vanwege andere defecten aan het apparaat. Indien blijkt dat sprake is van een gebrek dat de klant niet heeft gemeld, is Smartphonemaken voor de directe en indirecte gevolgen daarvan niet aansprakelijk. Smartphonemaken kan in dat geval tevens besluiten om de in opdracht gegeven reparatie niet (verder) uit te voeren. De klant is in dat geval wel gehouden om de redelijke door Smartphonemaken reeds gemaakte kosten te vergoeden.


Garantie en aansprakelijkheid (algemeen)

Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Smartphonemaken de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen.

Alle eventuele garantieverplichtingen van Smartphonemaken vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Smartphonemaken wijzigingen in de door Smartphonemaken geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Garantie op de reparatie geldt gedurende 3 maanden en heeft alleen betrekking op de vervangen onderdelen. Smartphonemaken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en enige schade die geen betrekking heeft op niet vervangen onderdelen, dit is slechts anders indien dwingend recht dat bepaalt.


Garantie en aansprakelijkheid

(indien geen consumentenkoop)

Indien geen sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, geldt in aanvulling op en/of in afwijking van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, het volgende.

Indien door Smartphonemaken aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Smartphonemaken is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Smartphonemaken.

De totale aansprakelijkheid van Smartphonemaken zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Smartphonemaken aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Smartphonemaken nimmer aansprakelijk.


Reclames

Klachten moeten direct na retour ontvangst van het apparaat, dan wel indien de klacht op dat moment nog niet waarneembaar was binnen 7 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk omschreven zijn ontvangen door Smartphonemaken.

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Smartphonemaken niet verplicht retourzendingen van de klant te accep­te­ren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Smartphonemaken van de door de klant opgegeven grond voor retourzending.

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Smartphonemaken het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek, herstel en verzending die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 50,00.


Betaling

Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden direct na reparatie van de apparatuur. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Smartphonemaken mag afgifte van de apparatuur weigeren totdat de openstaande facturen volledig zijn voldaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen worden.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de klant.


Toepasselijk recht

Op een met Smartphonemaken gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


ALGEMENE VOORWAARDEN:


Algemeen

Smartphonemaken is een onafhankelijke reparateur van apparatuur (vooral telefoons en tablets) en maakt geen onderdeel uit van en is niet gelieerd aan een producent van telefoons of een aanbieder van telefoonabonnementen.

De reparaties worden door Smartphonemaken uitgevoerd met vervangende functionele onderdelen die geschikt zijn voor het desbetreffende toestel, over het algemeen niet van het merk van het toestel maar van een alternatief merk.

Het kan zijn dat bepaalde functies na het herstel of de vervanging van scherm of onderdelen niet meer functioneren. Tenzij het essentiële functies betreft die noodzakelijk zijn voor het functioneren van uw apparaat, leidt dit niet tot aansprakelijkheid van Smartphonemaken. Het niet meer functioneren van bijvoorbeeld de TouchID of face ID is geen essentiële functie en de correcte werking daarvan kan in geval van een reparatie niet worden gegarandeerd.

Smartphonemaken zal de reparatie waarvoor de klant opdracht geeft naar beste kunnen uitvoeren.

Indien de klant een beroep wil doen op enige vergoeding van zijn verzekering, dient hij daarvoor zelf zorg te dragen. Voor in dat kader eventueel aanvullend uit te voeren werkzaamheden door Smartphonemaken kunnen kosten in rekening gebracht worden bij de klant.


Medewerking klant

De Klant is uitdrukkelijk geadviseerd om voorafgaand aan de afgifte van zijn telefoon een back-up te maken van alle op de telefoon aanwezige data/gegevens. Verlies van data/gegevens zal nimmer tot aansprakelijkheid van Smartphonemaken leiden.

De klant zal Smartphonemaken steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

Indien de gegevens waarover Smartphonemaken voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Smartphonemaken ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Smartphonemaken, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

De klant is verplicht om alle gebreken aan zijn apparatuur (ook indien hij die niet wenst te laten repareren) te melden. Die informatie kan namelijk relevant zijn voor de uit te voeren reparatie. Smartphonemaken kan besluiten een reparatie niet uit te voeren vanwege andere defecten aan het apparaat. Indien blijkt dat sprake is van een gebrek dat de klant niet heeft gemeld, is Smartphonemaken voor de directe en indirecte gevolgen daarvan niet aansprakelijk. Smartphonemaken kan in dat geval tevens besluiten om de in opdracht gegeven reparatie niet (verder) uit te voeren. De klant is in dat geval wel gehouden om de redelijke door Smartphonemaken reeds gemaakte kosten te vergoeden.


Garantie en aansprakelijkheid (algemeen)

Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Smartphonemaken de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen.

Alle eventuele garantieverplichtingen van Smartphonemaken vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Smartphonemaken wijzigingen in de door Smartphonemaken geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Garantie op de reparatie geldt gedurende 3 maanden en heeft alleen betrekking op de vervangen onderdelen. Smartphonemaken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en enige schade die geen betrekking heeft op niet vervangen onderdelen, dit is slechts anders indien dwingend recht dat bepaalt.


Garantie en aansprakelijkheid

(indien geen consumentenkoop)

Indien geen sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5 BW, geldt in aanvulling op en/of in afwijking van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen, het volgende.

Indien door Smartphonemaken aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

Smartphonemaken is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Smartphonemaken.

De totale aansprakelijkheid van Smartphonemaken zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Smartphonemaken aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Smartphonemaken nimmer aansprakelijk.


Reclames

Klachten moeten direct na retour ontvangst van het apparaat, dan wel indien de klacht op dat moment nog niet waarneembaar was binnen 7 dagen nadat de klant het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, volledig en duidelijk omschreven zijn ontvangen door Smartphonemaken.

Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Smartphonemaken niet verplicht retourzendingen van de klant te accep­te­ren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Smartphonemaken van de door de klant opgegeven grond voor retourzending.

Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Smartphonemaken het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek, herstel en verzending die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 50,00.


Betaling

Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden direct na reparatie van de apparatuur. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is opdrachtgever wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Smartphonemaken mag afgifte van de apparatuur weigeren totdat de openstaande facturen volledig zijn voldaan, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te kunnen worden.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de klant.


Toepasselijk recht

Op een met Smartphonemaken gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.